Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 – 2016

Đăng lúc: Thứ hai - 19/10/2015 05:13 - Người đăng bài viết: admin
Kế hoạch chuyên môn năm học 2015 - 2016

Kế hoạch chuyên môn năm học 2015 - 2016

Căn cứ công văn số :704 /SGDĐT-TrH ngày 07 tháng 9 năm 2015 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015 – 2016 của Sở GD & ĐT; Căn cứ công văn Số: 793/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015 – 2016 của Sở GD & ĐT. Căn cứ vào phương hướng nhiêm vụ năm học 2015-2016 của Đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng Kế hoạch chuyên môn năm học 2015-201 như sau:

SỞ GD&ĐT  PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
 
Số :    /KH-TĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

 Sông Hinh, ngày   tháng 9   năm 2015
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
 
 

Căn cứ công văn số :704 /SGDĐT-TrH ngày 07 tháng 9 năm 2015 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015 – 2016 của Sở GD & ĐT;
Căn cứ công văn Số: 793/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015 – 2016 của Sở GD & ĐT.
          Căn cứ vào phương hướng nhiêm vụ năm học 2015-2016 của Đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng Kế hoạch chuyên môn năm học 2015-201 như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.
3. Từng bước xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của HS; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của GV với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của HS; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình, xã hội.
6. Tập trung phát triển về năng lực chuyên môn, năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
 
B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:
Căn cứ vào kết quả các mặt đã đạt được trong năm học 2014-2015 của trường; căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2015-2016 trường THPT Tôn Đức Thắng đề ra chỉ tiêu  sau:
1. Đội ngũ giáo viên:
- Bằng khen của UBND Tỉnh:1
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT:1
- Giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT: 5
- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 19
- Lao động tiên tiến: 44
- Giáo viên tham gia hội giảng các cấp đều đạt loại Giỏi trở lên.
2. Học sinh:
- Chất lượng học lực:
+ Khá, Giỏi: 45%;         
+ HS yếu chiếm không quá 5% ;                               
+ Không có học sinh xếp loại học lực kém.
- Chất lượng hạnh kiểm:
+ Khá, Tốt : 90 %trở lên;
+ Học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu chiếm không quá 1 % .
- Lên lớp thẳng: 90 % trở lên.
- Tốt nghiệp THPT: ngang mức bình quần chung toàn tỉnh.
- Đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng: 50 % so với tổng số HS tốt nghiệp.  
- Học sinh giỏi cấp Tỉnh : 12 giải.
3. Một số chỉ tiêu khác:
- 100% giáo viên và học sinh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước .
-100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành .
- Tham gia 100% các cuộc(hội) thi do các cấp tổ chức dành cho giáo viên.
-100% giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, và các quy định của các cấp.
- 100 % giáo viên có chứng chỉ B tin học và chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên.
- 100% giáo viên thực hiện Đổi mới phương pháp dạy- học, kiểm tra đánh giá.
- 100% giáo viên thực hiện việc trao đổi thông tin trên thư điện tử.
- 100% giáo viên tham gia phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi  khi được phân công.
- 100% giáo viên tham gia phong trào nhận giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh có nguy cơ bỏ học cũng như  học sinh Giỏi có hoàn cảnh khó khăn.
- 100% giáo viên có ứng dụng CNTT trong dạy học ( Mỗi giáo viên dạy ít nhất 10 tiết có sử dụng máy chiếu, phần mền hỗ trợ. Riêng GV thể dục dạy ít nhất 02 tiết có sử dụng máy chiếu, phần mền hỗ trợ).
- Có 01 giáo viên trở lên  tham gia lớp cao học.
- 100% giáo viên và học sinh tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- 100% hưởng ứng và thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh”.
- 100%  GV thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm.
- Có giải khi tham gia các phong trào TDTT, VHVN do các cấp tổ chức.
C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm học 2015 – 2016  và các chỉ tiêu đề ra. Trường THPT  Tôn Đức Thắng đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Thực hiện nề nếp dạy học
a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học 2015-2016: "Năm học thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Các tổ chuyên môn cần chú ý việc nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học theo hướng giảm tải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, các tổ nhóm bộ môn phải xây dựng đầy đủ kế hoạch dạy học bộ môn, ra đề theo ma trận kiến thức, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể và đồng bộ hóa về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi giáo viên phải có một sáng kiến tích cực trong đổi mới  phương pháp dạy học. Khi triển khai thực hiện nhà trường yêu cầu: Mỗi Tổ chuyên môn phải triển khai kế hoạch tự đổi mới của tổ; mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có được ít nhất một giải pháp hữu ích trong việc quản lí lớp chủ nhiệm và quản lí học sinh; mỗi giáo viên bộ môn phải thực hiện một đổi mới trong công tác giảng dạy, công tác kiểm tra đánh giá. Cuối kì, cuối năm các tổ phải sơ kết- tổng kết và báo cáo nhà trường để tổ chức sơ kết- tổng kết toàn trường.
b) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, quy chế chuyên môn
- Thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học với 37 tuần( HK I:19 tuần; HK II: 18 tuần) , khối THPT thực học theo ban cơ bản với các chủ đề tự chọn bám sát. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bảo đảm yêu cầu thí nghiệm, thực hành, hướng nghiệp; thực hiện phân tích kết quả học tập của học sinh sau mỗi bài kiểm tra một cách nghiêm túc.
- GVBM phải tự xây dựng kế hoạch của bản thân một cách cụ thể để hoàn thành khối lượng công việc đã phân công.
- Xây dựng đề kiểm tra (ma trận, đề, đáp án-biểu điểm) định kỳ, học kỳ, thi học sinh giỏi  phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị theo chuẩn kiến thức-kỹ năng và chương trình giáo dục mà bộ quy định trên tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá đã được tập huấn .Các đề kiểm tra phải nộp và lưu đúng quy định.
-  Tổ trưởng CM xây dựng kế hoạch của tổ được thông qua BGH. BGH kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các tổ, các cá nhân (dự giờ, kiểm tra hồ sơ, đánh giá, xếp loại giáo viên...). Cuối mỗi tháng, mỗi kỳ, năm học Tổ trưởng CM phải báo cáo, sơ kết. tổng kết tình hình hoạt động của Tổ và nộp đúng quy định.
- Các tổ, bộ phận thực hiện kế hoạch hoá: kế hoạch năm học, tháng; kế hoạch ngoại khoá; kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ; kế hoạch phụ đạo HS yếu kém; kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề…..
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu các văn bản, nội quy có liên quan đến giáo dục do các cấp ban hành.
c) Cải tiến hoạt động chuyên môn
Tổ chuyên môn sinh hoạt một tháng 2 lần vào giữa và cuối tháng, không mang tính chiếu lệ, tập trung vào các vấn đề chính sau:
- Đánh giá công tác tháng qua, triển khai công tác tháng tới, xét thi đua tháng.
- Thảo luận  trao đổi kinh nghiệm phương pháp dạy các bài toán khó, các bài dạy khó, bài tập dài khó dạy.
- Thảo luận các đề kiểm tra định kì, học kỳ; đề thi học sinh giỏi.
- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo các chuyên đề.
- Chỉ tiêu mỗi tháng mỗi tổ phải trao đổi chuyên môn, chuyên đề: 1lần.
- Tích cực thảo luận và trao đổi kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT trong soạn giảng bài giảng điện tử, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.
d) Tăng cường quản lí giáo dục học sinh dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số
Tiếp tục thực hiện các chế đố chính sách đối với HS DTTS, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn dân quan tâm đến giáo dục HS DTTS, miền núi.
Tăng cường vai trò của tổ chuyên môn trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên về việc giảng dạy học sinh dân tộc, đầu tư thời gian cho việc đổi mới phương pháp dạy và học đối với HS DTTS tại trường.
2. Chỉ đạo thực hiện chương trình
- Thực hiện nghiêm túc theo phân phối chương trình, bảo đảm dạy đúng, dạy đủ kiến thức theo hướng giảm tải bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn về chuyên môn của Bộ ,Sở GD – ĐT và Trường chỉ đạo.
- Cuối mỗi học kỳ rà soát việc thực hiên chương trình của giáo viên bộ môn để có kế hoạch dạy-học bù. Giáo viên tránh việc dạy gộp hay bỏ tiết. Hạn chế việc xin nghỉ dạy vì việc cá nhân.
- Nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng chương trình giáo dục phổ thông do Bộ quy định. Thực hiện đúng, đủ các giờ học tự chọn theo hướng dẫn các cấp.
3. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy - học, kiểm tra – đánh giá học sinh
a. Đổi mới khâu soạn bài, khâu lên lớp, cách đánh giá học sinh. Khuyến khích  giáo viên tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực soạn bài giảng điện tử. Trong mỗi học kì, mỗi giáo viên đăng kí soạn – dạy được tối thiểu 5 bài giảng điện tử có hiệu quả cao ( không tính các tiết hội giảng) riêng giáo viên thể dục tối thiểu 01 bài giảng trên học kỳ. Mỗi giáo viên đăng kí và hoàn thành 1 chủ đề dạy học theo định hướng năng lực (mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa) đưa lên trang web truonghocketnoi.edu.vn để trao đổi, thảo luận.
b. Các  tổ chuyên môn tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm, chú trọng khâu hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, nghiên cứu bài mới trước khi đến lớp, học sinh tích cực tham gia xây dựng bài, hoạt động nhóm nhỏ, sử dụng câu hỏi chỉ định, dạy học theo hướng lập bản đồ tư duy và phân hóa đối tượng học sinh. Phát huy tinh thần góp ý thẳng thắn, chân thành trong nhận xét đánh giá giờ dạy, tránh hình thức nể nang. Nghiêm túc phê bình các giáo viên không chịu đổi mới phương pháp dạy học và vi phạm quy chế chuyên môn.
c. Tổ chức hội giảng, kết hợp hội thảo các chuyên đề nhân chào mừng các ngày lễ lớn. Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng mỗi học kì 1 chủ đề/môn học với  nội dung tích hợp, liên môn, tổ chức dạy học theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, cả tổ cùng dự giờ theo hình thức nghiên cứu bài học, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh chủ đề đưa lên trang web truonghocketnoi.edu.vn
d. Tổ chức hội thảo về đổi mới đánh giá về phương pháp dạy học kết hợp đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm để đánh giá giáo viên (BGH phối hợp với Công đoàn để tổ chức và đánh giá; Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm phải được công bố trước toàn trường để đồng nghiệp học hỏi cũng như thẩm định tính hiệu quả của đề tài).Khuyến khích các tổ bộ môn tổ chức các diễn đàn, thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi… nằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trường tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức đố vui để học dành cho học ít nhất mỗi năm một lần.
e. Cùng với Đoàn trường triển khai trong học sinh báo cáo kinh nghiệm học tập bộ môn. Từ đó xây dựng các báo cáo điển hình để tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp học tập trong học sinh.
f. Chỉ đạo các tổ tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, cập nhật điểm vào Sổ Gọi tên và Ghi điểm, hệ thống phần mềm  SMAS kịp thời, chính xác.
g. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm; bài thuyết trình (học sinh có thể lấy điểm hoặc kết quả sản phẩm, bài thuyết trình, báo cáo khoa học hoặc bài tập lớn thay thế cho điểm kiểm tra định kì, điểm kiểm tra học kì). Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; tăng cường  ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.
- Kiểm tra HK, thi thử TN tập trung toàn trường 8 môn thi: Toán, lý, hóa, văn, anh văn, sinh, sử,  địa
4. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, tăng cường công tác ngoại khóa
a. Chỉ đạo tổ chức khảo sát, rà soát số học sinh yếu kém ở các lớp, các khối; giao cho giáo viên bộ môn giảng dạy ở các lớp đó lên kế hoạch và phụ đạo cho học sinh; BGH kết hợp với Tổ CM, Đoàn trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và kết quả phụ đạo. Riêng khối 12 triển khai học ôn tập vào các buổi chiều cho tất cả học sinh đối với một số môn thi tốt nghiệp ngay từ đầu năm và có sự thoả thuận giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường (theo Biên bản Hội nghị Ban đại diện CMHS trường).
b. Tổ chuyên môn lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu.
- Khảo sát, chọn đội tuyển học sinh giỏi, học sinh yếu
- Lên lịch, thời gian bồi dưỡng.
- Nôi dung bồi dưỡng.
- Phân công giáo viên bồi dưỡng.
- Giám sát việc thực hiện dạy bồi dưỡng của GV.
c. Đổi mới nội dung, hình thức đối với các môn học ngoại khoá phù hợp với đối tượng, tạo hứng thú học tập cho học sinh. (Có kế hoạch cụ thể để phối hợp với các tổ chức khi tổ chức ngoại khóa ngoài phạm vi trường).
   5. Công tác thư  viện, thiết bị phục vụ cho giảng dạy
- Cán bộ thư viên, phụ trách thiết bị sắp xếp thiết bị gọn gàng, khoa học để tiện khi sử dụng.
- Có kế hoạch, tham mưu mua sắm sách, thiết bị định kì. Giới thiệu cho cán bộ, giáo viên, học sinh mượn và sử dụng trong giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy, học.
- Tổ chức ngày đọc sách, tuần đọc sách; tổ chức giới thiệu các đầu sách có chất lượng đến học sinh; tổ chức cho giáo viên mới tiếp cận toàn bộ thiết bị có sẵn trong Nàh trường.
- Lập hồ sơ: Xây dựng kế hoạch năm học, sổ mượn và theo dõi sử dụng đồ dùng của giáo viên, cuối tháng có tổng hợp báo cáo với Ban giám hiệu kiểm tra.
- Tổ chuyên môn đề xuất mua sắm sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu.
- Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách thư viện, giáo viên phụ trách thiết bị học tập, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Cập nhật hồ sơ thư viện, thiết bị vào máy tính, quản lí công tác mượn - đọc tài liệu, sử dụng thiết bị dạy học một cách khoa học và đúng quy định.
6. Công tác  giám sát, kiểm tra, đánh giá của đơn vị
a. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh, kiểm tra việc thực hiện nội quy- quy chế cơ quan, Quy chế chuyên môn, quy chế - kế hoạch các ban đã thành lập trong đơn vị đối với giáo viên thông qua TTCM và Ban giám hiệu trực. TTCM kiểm tra hoạt động giáo dục của giáo viên trong tổ theo kế hoạch của tổ đảm bảo mỗi đồng chí phải được kiểm tra ít nhất một lần trong một tháng và lưu kết quả kiểm tra đúng quy định, báo cáo kết quả gởi kèm báo cáo tổng kết tháng của Tổ cho BGH vào ngày 28 hàng tháng. BGH nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra  giáo viên đột xuất (không thông báo trước).
b. Kiểm tra định kỳ:
Kiểm tra hoạt động giáo dục của giáo viên 2 lần trong một năm học( có kế hoạch cụ thể), Tổ trưởng và Tổ chuyên môn hai lần trong năm( theo hình thức kiểm tra chéo giữa các tổ), việc sử dụng thiết bị dạy học của 2/3 các Tổ và 3/4 giáo viên. Tổ trưởng lên kế hoạch kiểm tra toàn bộ giáo viên trong tổ việc thực hiện kế hoạch kế hoạch của các cấp đã triển khai. Kiểm tra công tác thư viện, HSSS phòng thiết bị, HSSS các phòng học bộ môn 01 lần trong năm. Kiểm tra việc ghi chép, sử dụng, lưu trữ HS – HC 01 lần trong năm.
c. BGH cùng TTCM tăng cường dự giờ, kiểm tra giờ dạy của giáo viên: Dự giờ đột xuất, dự giờ hội giảng cùng Tổ chuyên môn và tổ chức đánh giá giờ dạy theo đúng các chuẩn mực.
d. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề năm học.
e. Kiểm tra việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém ở các bộ môn.
f. Kiểm tra việc dạy thêm -học thêm của giáo viên  trong năm học (Nếu có).
g. Kiểm tra việc triển khai thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động "Hai không" của  Ngành ở các tổ CM và các giáo viên.
h. Kiểm tra việc tổ chức thi học kì, chấm thi học kì.
i. Kiểm tra việc ôn tập, ôn thi TN THPT ở các bộ môn có thi TN.
l. Kiểm tra việc ôn tập, ôn thi lại và tổ chức thi lại cho học sinh.
7. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của đội ngũ
a. Giáo viên phải có kế hoạch cụ thể về tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng thường xuyên và được đăng ký ở tổ chuyên môn.Khuyến khích thiết lập  sổ (đĩa CD) tích lũy chuyên môn và được cập nhập thường xuyên.
b. Mỗi giáo viên phải xây dựng ý thức rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy, chuẩn bị tốt các chuyên đề, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn.
c. Tổ chuyên môn mỗi năm phải xây dựng và thực hiện có chất lượng ít nhất một chuyên đề hoặc hội thảo về nâng cao trình độ chuyên môn-nghiệp vụ cá nhân, được đăng ký với nhà trường từ đầu năm học.
d. BGH tham gia, tạo điều kiện cho tổ chuyên môn tham gia dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ do Sở GD - ĐT tổ chức và giao lưu học tập với các đơn vị bạn.
e. Giao cho Ban công nghệ thông tin học cùng các giáo viên cốt cán bộ môn có kế hoạch tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT trong soạn giảng bài giảng điện tử, trong giảng dạy, trong công tác kiểm tra và đánh giá (mỗi học kì ít nhất 1 lần).
f.  BGH, tổ CM  lên kế hoạch tổ chức dự giờ bài giảng điện tử của giáo viên.
g. Tổ chức hội giảng, làm đồ dùng dạy học cấp trường.
h. Tổ chức báo cáo các chuyên đề, hội thảo nằm nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới trong quản lí  (Quản lí của CB quản lí, Quản lí lớp của GVCN, GVBM…).
8. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đơn vị
a) Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lí
- Ban giám hiệu nhà trường sử dụng phầm mềm xếp thời khoá biểu TKB và phần mềm quản lý trường học SMAS. Học trực tuyến qua mạng Viettel.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, cập nhật thông tin qua hệ thống mail và trang nội bộ.
- Thường xuyên cập nhập lên trang web của đơn vị. Đưa kế hoạch, thông báo…lên trang web theo quy định.
b) Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy - học
- Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trong trường.                                 
- Yêu cầu giáo viên tích cực soạn giảng, sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy.
- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên sử dụng các phần mềm ứng dụng để phục vụ công tác chuyên môn; cập nhật điểm bộ môn vào hệ thống quản lý điểm của nhà trường.
- Tạo kho dữ liệu( đề kiểm tra, bài soạn, phần mền dạy học….) để chia sẽ cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và nghiệp vụ; để học sinh tham khảo.
- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên khai thác, chia sẽ nguồn thông tin trên mạng Internet. Sử dụng hiệu quả Website của nhà trường trong công tác, thường xuyên cập nhật hộp mail cá nhân, hộp mail đơn vị để nắm bắt kế hoạch, công việc để thực hiện.
- Tích cực hướng dẫn học sinh, trao đổi và giúp cho tự học thông qua Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm của nhà trường.
- Hướng dẫn cho học sinh khai thác trang web của đơn vị và các trang web hữu ích khác nhằm phục vụ cho việc học tập và vui chơi.
- Tích cực phối hợp với phòng công nghệ thông tin của Sở nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí, trong giảng dạy.
D.LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỪNG THÁNG (ban hành kèm theo Kế hoạch này).                                                                                                                 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                     
         
                                                                            Trần Phụng Hoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỪNG THÁNG NĂM HỌC 2015-2016
(Ban hành kèm theo kế hoạch Số : …./KH-TĐT  ngày  …tháng 9 năm 2015)
 
THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
 
 
 
08
- Tham gia chuẩn bị cho công tác Khai Trường và tham gia tổ chức Khai Trường  (Ngày Tựu trường: 31/8; khai giảng: 05/9; ngày bắt đầu học: 07/9/2015).
- Giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè.
- Giáo viên tham gia thi tuyển viên chức giáo viên ( Diện đặc cách)
- Các tổ dự kiến phân công chuyên môn năm học 2015-2016.
- Biên chế lớp và lập danh sách học sinh các lớp cho năm học 2015-2016.
- Phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp.
-Phân công chuyên môn; chia thời khóa biểu đầu năm học .
- Xây dựng PPCT (nếu cần) để gởi về Sở phê duyệt trước ngày 12 tháng 9.
- Triển khai  kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ cho các Tổ  bộ môn và đề xuất kế hoạch bổ sung giáo viên(nếu cần).
 
 
 
 
 
 
 
09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
 
 
 
- Tham gia tổ chức Khai giảng  (Ngày khai giảng: 05/9/2015;ngày bắt đầu học: 07/9/2015).
- Chào mừng Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9.
- Triển khai tập huấn chuyên môn cho đội ngũ GV tại đơn vị .
- Các tổ lập kế hoạch năm học của Tổ, thiết lập hồ sơ Tổ theo quy định Sở GD ĐT.
-  Toàn trường ổn định tổ chức và tham gia giảng dạy theo chương trình .
- Phát động cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi qua internet (cho HS), thi dạy học theo chủ đề tích hợp
- Hưởng ứng cuộc phát động Tháng khuyến học từ 01/9à 30/9/2015.
- Hưởng ứng tháng An toàn giao thông.
- Hoàn thành các báo cáo thống kê, tình hình giáo dục trung học đầu năm học mới gởi về SGD&ĐT đúng thời gian quy định.
- Trình Sở GDĐT cấp giấy phép dạy thêm(nếu có).
- Các Tổ hoàn thành kế hoạch Tổ.
- Tham gia họp PHHS toàn Trường .
- Tham gia Hội nghị Cha mẹ học sinh đầu  năm .
- Cùng các bộ phận tham gia xây dựng kế hoạch năm học 2015 – 2016 của đơn vị gởi về Sở phê duyệt để chuẩn bị Hội nghị CB-CC-VC đầu năm .
- Tổ phân công giáo viên ra đề thi học sinh Giỏi cấp Trường  8 môn phân hóa đối với khối lớp 10 và 12 và môn Tin học đối với khối 12.
- Tham mưu Trường thành lập các ban chỉ đạo, ổn định các tổ chức trong trường theo Điều lệ trường trung học.
- Triển khai việc lồng ghép phòng chống tham nhũng vào môn GDCD.
- Tham gia Hội nghị chuyên môn GDTrH toàn tỉnh.(17/9/2015)
- Tổ chức thi HSG cấp Trường (16/9/2015).
 - Chọn HS  và phân công giáo viên bồi dưỡng HSG  tham gia thi HSG cấp Tỉnh.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo đột xuất
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
- Tham gia phát động phong trào thi đua chào mừng  ngày 15/10.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG thi  cấp Tỉnh.
- Thi chọn HSG lớp 12 THPT cấp tỉnh (vòng 1:16/10/2015, vòng 2: 29/10/2015)
- Phối hợp với Đoàn TN tổ chức cho học sinh báo cáo kinh nghiệm học tập cho học sinh dưới cờ.( dự kiến 19/10/2015).
- Tham gia kỉ niệm ngày 20 tháng 10.
- Kiểm tra HS-HC học sinh toàn trường (22/10/2015)
- Triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm VEMIS, Smax 2.0.( Bắt đầu từ 23/10/2015)
- Tham gia CLB tổ trưởng chuyên môn các môn Vật lý - Hóa học - Sinh học THPT (chủ đề nâng cao chất lượng dạy TNTH).
- Giáo viên tham gia thi tuyển viên chức.
- Tham gia xét duyệt nâng lương đợt 2 trong năm.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách các Tổ chuyên môn lần 1( dự kiến 29/10/2015)
- Tổ chức dự giờ thăm lớp các tiết HĐNGLL, GDHN và kiểm tra HSSS đột xuất các giáo viên .
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
- Phát động và hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tham gia sơ kết thi đua đợt 1.
-Hội  giảng cấp Trường theo chủ đề “Dạy học theo chủ đề tích hợp” phối hợp Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Dạy học theo chủ đề tích hợp ” ( 18 ,19/11/2015).
- Tham gia tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.
- Tham gia giao lưu công đoàn với các đơn vị bạn.
- Tổ chức cuộc thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn (học sinh), thi soạn giáo án theo chủ đề tích hợp cấp trường(26/11/2015)
- Kiểm tra đột xuất hoạt động sư phạm Nhà giáo.
 
 
 
12
 
- Phát động và hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12.
- Kiểm tra toàn diện ,chuyên đề lần 1.(Dự kiến 07à12/12/2015)
- Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường.
- Lên kế hoạch ôn tập để chuẩn bị thi HK I.
- Các Tổ phân công giáo viên  ra đề thi HK I.
- Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Tổ chức dự giờ thăm lớp và kiểm tra HSSS đột xuất các giáo viên.
 
 
 
 
 
 
 
01&02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01&02
- Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2016.
- Phối hợp Đoàn TN tuyên truyền nhân ngày HS, SV 9/1.
-Tổ chức kiểm tra HK I toàn trường 8 môn phân hóa(dự kiến 5à8/01/2016).
- Giáo viên hoàn thành HSSS ở HK I.
- Toàn trường tham gia đánh giá xếp loại HS.
- Tham gia sơ kết thi đua. Đánh giá xếp loại GV  ở HK I.
- Tham gia Hội nghị cha mẹ HS cuối HK I .
- Các tổ rà soát lại HSSS của Tổ và hoàn thành HS kê thay của HK I. Sắp xếp HSSS của tổ chuyên môn.
- Hoàn thành các báo cáo nộp Sở theo quy định.
-  Tham gia Sơ kết HK I theo lịch của đơn vị.
- Ngày kết thúc học kỳ 1: 15/01/2016.
- Ngày nghỉ  cuối kỳ 1: 16/01/2016.
- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 18/01/2016.
- Chuyên môn kiện toàn lại toàn bộ HSSS ở HK I.
- Điều chỉnh việc phân công giảng dạy và xếp lại TKB HK II.
- Triển khai nhiệm vụ HK II và bắt đầu HK II từ ngày 18/01/2016.
- Lập DS đội tuyển HSG cấp trường để bồi dưỡng chuẩn bị thi năm sau.
- Hưởng ứng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.
- Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh (/02/2016).
- Tham gia thi vận dụng kiến thức liên môn (học sinh), thi dạy học theo chủ đề tích hợp (cho giáo viên) và gửi bài thi cấp quốc gia  (tháng 02/2016).
- Tổ chức thi giải toán qua internet cấp trường.
- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện.
- Tham gia sinh hoạt tập thể toàn trường mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016.
- Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016: từ ngày 05/02 đến 14/02/2016.
-Tổ chức dự giờ thăm lớp và kiểm tra HSSS các giáo viên theo định kì hoặc đột xuất.
 
 
 
 
 
03
- Hưởng ứng tháng An toàn giao thông và tháng thanh niên.
-Tham gia phát động phong trào thi đua chào mừng ngày  08/3 ; 26/3.
- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện HĐ SP(dự kiến 07à12/3/2016)
- Tham gia kiểm tra Hồ sơ học sinh khối 12 lần 2( dự kiến 17/3/2016).
- Kiểm tra Hoạt động tổ chuyên môn, hồ sơ tổ CM lần 2(dự kiến 24/3/2016).
- Tham gia tổ chức tư vấn cho học sinh chọn môn thi tốt nghiệp. Tư vấn cho HS về Tuyển sinh ĐH, CĐ.
- Lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2.
- Tham gia tổ chức văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao cấp trường.
- Tham gia Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh.
- Tham gia Thi giải toán trên Internet cấp huyện.
- Tham gia sơ kết đợt thi đua thứ 3.
- Tổ chức dự giờ thăm lớp và kiểm tra HSSS các giáo viên theo định kì hoặc đột xuất.
 
 
 
 
04
 
 
 
 
- Lên kế hoạch ôn tập HK II.
- Tham gia kiểm tra Hồ sơ học sinh khối 12 lần 3. (21/4/2016)
- Kiểm tra công tác chủ nhiệm.(25à30/4/2016)
- Các Tổ phân công giáo viên  ra đề thi HK II và thi thử TN lần 1
- Tham gia Thi giải Toán qua Internet cấp Tỉnh.
- Tham gia xét duyệt nâng lương đợt 1 trong năm.
- Tiếp tục tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH.
- Tổ chức dự giờ thăm lớp và kiểm tra HSSS các giáo viên theo định kì hoặc đột xuất.
 
 
 
05
 
 
 
 
05
 
 
 
 
 
 
 
   
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, dạy học, ôn tập và chuẩn bị kì thi THPT quốc gia.
- Các Tổ rà soát lại HSSS của Tổ.
- Tổ chức thi  HK II toàn trường ở 8 môn phân hóa kết hợp thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 ( dự kiến từ 17 à 20/ 5/2015) và gởi kết quả kèm theo báo cáo phân tích,  đánh giá sau thi về Sở  GD & ĐT.
- Thu và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng CĐ – ĐH ( nếu có)
- Thi nghề phổ thông THPT
- Các Tổ hoàn thành HSSS của Tổ.
- Tham gia đánh giá xếp loại HS.
- Xét thi đua cuối năm và bình xét các danh hiệu thi đua.
- Kê khai thừa giờ (nếu có). Tham gia kiểm tra các tiết dạy vượt giờ(tăng tiết).
- Tham gia Hội nghị cha mẹ HS cuối năm.
- Tham gia kiểm kê thiết bị trường học.
- Giáo viên và Học sinh học tập quy chế thi TN 12 năm 2016.
- Tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016.
- Các tổ ra đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 lần 2.
- Tham gia Tổ chức “Lễ Tri ân và trưởng thành” cho học sinh lớp 12.
- Ngày kết thúc HK II : 25/5/2016.
- Tham gia tổng kết năm học ( 29 à31/5/2016)và bàn giao HS về địa phương.
 
 
 
 
 06,07&08
- Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 lần 2.
- Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho HS.
- Lên kế hoạch tổ chức phụ đạo hè cho học sinh khối 10, 11.
- Học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.
- GV tham gia công tác thi TN THPT.
- Hoàn thành và nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ.(nếu có)
.- Hoàn thành toàn bộ Hồ sơ chuyên môn.
- Tham gia tổ chức học sinh sinh hoạt hè 2016
- Tham gia tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 (7/2016).
- Tham gia trực đơn vị.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2016.
- Tổ chức ôn tập và  thi lại cho HS ( Dự  kiến cuối tháng 7/2016).
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn