Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

Kế hoạch cách hành chính năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 02/02/2015 01:45 - Người đăng bài viết: admin
Thực hiện kế hoạch 1245/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên về việc cải cách hành chính năm 2015; Trên cơ sở công tác hành chính năm 2014, nay trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của trường THPT Tôn Đức Thắng với nội dung sau:
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
 

Số:   03   /KH-TĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Sông Hinh ,  ngày 27   tháng 01  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Về việc cải cách hành chính năm 2015
 

Thực hiện kế hoạch 1245/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên về việc cải cách hành chính năm 2015;
Trên cơ sở công tác hành chính năm 2014, nay trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của trường THPT Tôn Đức Thắng với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đảm bảo thực hiện Chương trình hành động số 05/Ctr-UBND, ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về nâng cao chỉ số công tác cải cách hành chính từ năm 2015-2020.
- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy.
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh, phụ huynh học sinh.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế:
          - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan;
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2015 tại đơn vị;
- Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
- Xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
           - Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị
2. Cải cách thủ tục hành chính:
- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.
- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện TTHC của các bộ phận liên quan đến công tác CCHC.
- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước:
- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác CCHC và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định
            4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức. Chú ý phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ kế thừa.
- Phối hợp để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính.
- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Giáo dục.
5. Cải cách tài chính công:
- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
          - Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014. Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Hiện đại hóa nền hành chính:
- Tiếp tục nâng cấp Website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.
- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
- Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng hệ thống văn quản lý chất lượng với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  đơn vị.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
- Ban hành kịp thời các văn bản kiểm tra, chỉ đạo, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt kế hoạch này.
- Tổ chức lồng ghép với các hội nghị, họp giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác CCHC.
- Khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC trên cơ sở chỉ số CCHC đã được xác định./.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Bộ phận tổ văn phòng, tổ pháp chế rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm bắt. Các ban của Nhà trường  thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công. /.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Sở (b/c);
- Các bộ phận(t/h);
- Website ;
­- Lưu VT.
                 HIỆU TRƯỞNG                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014
THỜI GIAN NỘI DUNG BỘ PHẬN THỰC HIỆN
Tháng 2/2014 Thành lập Ban chỉ đạo điều hành.
Phân công theo dõi kiểm tra giám sát.
Xây dựng kế hoạch, Triển khai nhiệm cụ CCHC, phát động thi đua trong thực hiện công tác CCHC năm 2014.
Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC
Tháng 3/2014 Tuyên truyền CCHC, triển khai thực hiện kế hoạch. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Tháng 6/2014 Họp đánh giá rút kinh nghiệm Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Trong năm 2014 Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận
Thưc hiện  nội dung về cải cách tổ chức bộ máy
Thực hiện nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
Thực hiện nội dung về cải cách tài chính công
Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tại đơn vị
Thực hiện nội dung các nhiệm vụ công tác khác theo nhiệm vụ năm học
Cuối năm 2014 Tổng kết công tác CCHC, báo cáo gửi Sở GD – ĐT, (trước 20/12/2014) Thư ký Hội đồng
 
 
Tác giả bài viết: Hiệu trưởng
Nguồn tin: trường Tôn Đức Thắng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn