KẾ HOẠCH Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Số: / KH-TĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sông Hinh, ngày 9 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 Căn cứ kế hoạch số: 253/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I các khối lớp THCS và khối lớp 10, 11 THPT năm học 2016 - 2017”; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ vào tính hình thực tế của đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2016 – 2017 như sau:
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

 
 
 

Số:   / KH-TĐT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Sông Hinh, ngày 9  tháng 12  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

 
 
 

Căn cứ kế hoạch số: 253/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I các khối lớp THCS và khối lớp 10, 11 THPT năm học 2016 - 2017”;
 Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ vào tính hình thực tế của đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2016 – 2017  như sau:
1. Ngày kiểm tra và lịch kiểm tra:
            - Ngày kiểm tra: Kiểm tra học kì I năm học 2016-2017 diễn ra trong 03 ngày: 05, 06, 07 tháng 01 năm 2017.
- Lịch kiểm tra: Lịch cụ thể từng môn có phụ lục kèm theo kế hoạch này và lịch này chỉ dành cho các môn kiểm tra tập trung.
2. Môn kiểm tra:
- Kiểm tra tập trung toàn trường ở 10 môn: Toán , Lý , Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Anh, Tin, Công dân còn các môn còn lại GVBM tự bố trí kiểm tra HK I một cách hợp lí trong tuần 17.
3. Ôn tập học kỳ I:
Các tổ chuyên môn chỉ đạo cho tổ viên xây dựng kế hoạch ôn tập học kì I sao cho phù hợp tình hình của đơn vị và  bám vào chương trình môn học. Kế hoạch ôn tập học kì I của các bộ môn trong từng khối phải được thống nhất ở tổ chuyên môn, được tổ trưởng duyệt, triển khai thực hiện và lưu ở Tổ để phục vụ cho việc kiểm tra sau này. Việc xây dựng kế hoạch ôn tập học kì I phải được thực hiện ở tất cả các môn học.
Lưu ý: Khi  xây dựng kế hoạch ôn tập cho khối 10 ( môn Ngữ văn, GDCD, Tin học), khối 11( Môn Toán, Địa lí, Sinh học) cần bám sát yêu cầu nội dung, hình thức kiểm tra theo kế hoạch số: 253/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I các khối lớp THCS và khối lớp 10, 11 THPT năm học 2016 - 2017
4. Ra đề kiểm tra và thời gian nộp đề kiểm tra:
4.1. Hình thức đề kiểm tra và số lượng đề:
- Môn Ngữ văn ra đề theo hình thức tự luận.
- Các môn còn lại:
+ Khối 10, 11 ra đề theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận(tùy vào đặc thù môn học mà tổ trưởng chỉ đạo và thống nhất trong tổ tỷ lệ giữa trắc nghiệm và tự luận)
+ Khối 12 ra đề theo hình thức trắc nghiệm 4 lựa chọn.
            - Số lượng đề thi: Nếu đề ra theo hình thức tự luận thì ra 01 đề( 01 mã đề), nếu đề ra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận thì ra 01 đề với 02 mã đề, nếu đề ra theo hình thức trắc nghiệm thì ra 01 đề với 4 mã đề.
4.2. Thời gian làm bài: Môn Toán, Văn: 90 phút các môn còn lại làm bài 45 phút.
4.3. Thời gian nộp đề:
Tất cả các đề kiểm tra HK I phải nộp cho trường chậm nhất là ngày 30/12/2016.
4.4. Một số lưu ý khi ra và nộp đề kiểm tra :
- Khi ra đề kiểm tra HK I  cần phải bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng theo hướng giảm tải của Bộ giáo dục và phù hợp với vùng miền có phân hóa ở 3 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng (tỷ lệ NB, TH, VD do tổ bộ môn quy định) và theo hướng phát huy năng lực học sinh khá, giỏi.
- Đề kiểm tra khi nộp phải đầy đủ ma trận đề, đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm và đáp ứng nhu cầu về nội dung cũng như hình thức( Hình thức khung của đề có phụ lục đính kèm).
- Toàn bộ đề kiểm tra phải nộp cho Tổ trưởng kiểm tra góp ý điều chỉnh(nếu có) sau đó Tổ trưởng phê duyệt rồi nộp cho Nhà trường thông qua đồng chí Trần Phụng Hoàng. Nhà trường chỉ nhận đề được nộp từ Tổ trưởng.
- Tổ trưởng lưu đề kiểm tra của tổ trên file còn nộp cho trường bản cứng ( trên giấy) có chữ ký nháy của tổ trưởng.
5. Kinh phí và lệ phí kiểm tra :
            - Kinh phí tổ chức kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành(nếu có).
            - Lệ phí: 3.000 đồng/môn/01 học sinh(bao gồm đề thi, giấy thi, giấy nháp).
6. Phân công phụ trách chuẩn bị kiểm tra HK I.
- Phân công tổ in sao đề kiểm tra  hoàn thành việc in sao đề kiểm tra theo hướng dẫn của Sở GD & ĐT trước ngày 03/01/2017( Có quyết định sau)
- Phân công nhóm gồm các đồng chí sau chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến hành kiểm tra HK.
1. Đ/c Trần Phụng Hoàng (Nhóm trưởng trực tiếp chỉ đạo các thành viên).
2. Đ/c Phạm Thế Dũng.
3. Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh.
4. Đ/c Nguyễn Thị Hường.
5.Đ/c Nguyễn Văn Phước.
6. Đ/c Cao Kim Sơn.
7.Đ/c Bùi Thị Tuyết Nhung.
- Đ/c Trần Phụng Hoàng  có trách nhiệm tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và hoàn tất các khâu chuẩn bị trước khi thi 01 ngày .
-  Đ/c Trần Phụng Hoàng  thường xuyên báo cáo công việc chuẩn bị của nhóm cho Hiệu trưởng .
 
 
        Nơi nhận :
HIỆU TRƯỞNG
- Chuyên môn (Thực hiện);
- Niêm yết bản tin;          
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
(Phụ lục kèm theo kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 )
 
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
 
 
05/01/2017 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Vật lí 45 phút 9 giờ 25 9 giờ 30  
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 25 13 giờ 30  
06/01/2017 Sáng GDCD
 
45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Tin học 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00  
Chiều Địa lí 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30  
Sinh học 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00  
07/01/2017 Sáng Hóa học 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Lịch sử 45 phút 8 giờ 55 9 giờ 00  
Tiếng Anh 45 phút 9 giờ 25 9 giờ 30  
 
CHÚ Ý: 
  -  Thời gian tập trung của giám thị và học sinh:
          + Buổi sáng : 7  giờ 00  phút.
          + Buổi chiều : 13 giờ 00 phút.
 
 
 
 
 
 
                                               

Vị trí ký nháy của tổ trưởng ở các trang
Mẫu khung hình thức đề kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017
(Phụ lục kèm theo kế hoạch kiểm tra học kỳ I  năm học 2016-2017 )
 
 
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Họ và Tên:.....................................................
Số báo danh:……………..Lớp:……………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017
Môn: ………….Khối…….
Thời gian:…… phút(Không kể thời gian giao đề)
 
MÃ ĐỀ……(nếu có)
 
A. Phần trắc nghiệm: ( nếu có)
………………………………………………………………………………………
B. Phần tự luận:( Nếu có)
………………………………………………………………………………………
(HẾT)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 2.104
Năm 2019 : 8.334